Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Michał Wasiak prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Majkel Studio - Michał Wasiak, Kuźnica 24, 42-270 Kłomnice, NIP: 9492240328,
REGON: 384523111 (dalej „Majkel Studio” lub „Administrator”).

2. PODSTAWY ORAZ CELE ORAZ PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Majkel Studio przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie RODO).
Majkel Studio może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
• Udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - art. 6 ust. 1 lit. lit. f
RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Majkel Studio, którym jest
umożliwienie kontaktowania się z nami i udzielanie odpowiedzi na wysłaną do nas wiadomość,
• Zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.
Dane są przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do
czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.
• Rozpatrywania skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Dane są przechowywane
przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
• Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane
są przechowywane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do
czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu
ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
• Archiwizowania dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych - Art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. Dane są przechowywane przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do
określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się
w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora regulowanego czasem możliwego
dochodzenia roszczeń.
• Prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej -
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, tj. okazania nam w
dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o
podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania
prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Majkel Studio i
związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

• Prowadzenia działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej -
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam
w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o
podejmowanych przez nas działaniach.
• Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w
szczególności wypełnienia naszych obowiązków jako przedsiębiorcy czy podatnika i
przekazywania dokumentów/informacji na żądanie uprawnionych do tego organów. Dane
będą przetwarzane przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym
przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe.
Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy
przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy
przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od
czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

3. ZABEZPIECZENIE PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Proces przetwarzania danych osobowych na stronie został zabezpieczony bezpiecznym protokołem
SSL.

4. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie
odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody);
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Majkel Studio
oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu).
W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Majkel Studio na podstawie udzielonej przez
Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem).
W celu wycofania zgody, należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@majkelstudio.pl lub
wysłać żądanie na nasz adres: Majkel Studio - Michał Wasiak, Kuźnica 24, 42-270 Kłomnice.
Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. ODBIORCY TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom wspierającym Majkel Studio w jego
bieżącej działalności, w szczególności takim jak: firmy IT świadczące usługi hostingu danych, firmy
księgowe, prawnicze, agencje marketingowe.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe zbierane przez Majkel Studio będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie
podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego
okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub
zanonimizowane.

7. PROFILOWANIE

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych kierowanie marketingu
bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Majkel Studio będzie przetwarzał dane
osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – przy czym nie będzie to jednak
wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na
Twoją sytuację. Twoje Dane Osobowe w zakresie profilowania obejmują: i) IP ii) pliki cookie iii) dane
lokalizacyjne.
Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu
do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie
uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do
preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora
działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).
Majkel Studio będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego
wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

8. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH:

Nie przekazujemy danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących sposobu lub zakresu przetwarzania przez nas danych osobowych,
prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kontakt@majkelstudio.pl lub pocztą tradycyjną:
Majkel Studio - Michał Wasiak, Kuźnica 24, 42-270 Kłomnice.